29 jun. 2018

EN SEPTIEMBRE

VERANO

El blog vuelve en Septiembre
Este Blog vuelve en septiembre y estaremos aquí de nuevo, respondiendo a todas vuestras preguntas y aclarando las dudas que se os planteen.

Nuestros e-mails están aquí encima en CONTACTO.

¿Hay algún tema que os interese que tratemos, alguna pregunta? Escribid y dadnos vuestras sugerencias.


21 jun. 2018

PERSOAS RESPONSABLES DA XESTIÓN

RESPONSABLES DA XESTIÓN DA BIOMASA

¿Quén son as persoas responsables da xestión da biomasa?

No caso das redes secundarias, (núcleos de poboación, infraestructuras e equipamentos sociais, zonas edificadas e parques e polígonos industriais) e terciarias (camiños, vías e pistas forestais): as persoas responsables serían as persoas físicas ou xurídicas titulares do dereito de aproveitamento sobre os terreos forestais.

No caso das redes terciarias: as responsables serían as administración públicas, as entidades ou sociedades que teñan encomendada a competencia sobre a xestión, das vías de comunicación, liñas de transporte e distribución de enerxía eléctrica, ou de gas natural e estacións de telecomunicacións.

No caso de edificacións que non conten coa preceptiva licenza urbanística ou que se executasen incumprindo as condicións establecidas na mesma: a responsabilidade da xestión da biomasa corresponde á persoa propietaria dos terreos edificados, que dispoñerá dunha servidume de paso forzosa para accder á faixa establecida, durante o tempo, estrictamente, necesario para a labor de xestión.

¿Cómo hai que facer para a xestión da biomasa?


As persoas responsables procederán á execución da xestión da biomasa e á retirada das especies arbóreas ANTES DO MES DE XUÑO DE CADA ANO.

En caso de incumprimento, a Administración pública competente, de oficio ou a solicitude de persoa interesada, enviará á persoa responsable unha comunicación indicándolle a obriga da xestión e concedéndolle un prazo de 15 días naturais ou de 3 meses no caso de faixas laterais de vías de comunicación.
En caso de persistir o incumprimento, poderá iniciarse a execución subsidiaria con repercusión dos custos e o correspondente procedemento sancionador.

¿Cómo se miden as distancias?


As distancias mediranse desde o tronco da árbore máis próxima á propiedade veciña ata o límite coa outra propiedade. En tendidos eléctricos: ata a proxección do conductor máis externo e a súa desviación máxima producida polo vento. Edificacións, vivendas illadas e urbanizacións situadas a menos de 400 metros do monte e fóra de solo urbano e núcleo rural: as distancias mediranse ata o paramento destas. Cámpings, depósitos de lixo, parques e instalación industriais que estén a menos de 400 metros do monte e fóra de solo urbano e de núcleo rural: as distancias mediranse ata o límite das instalación.


¿Tenéis alguna pregunta? Escribidnos a nuestro correo, lo tenéis en CONTACTO.

14 jun. 2018

REDES SECUNDARIAS

CORTAS NAS REDES SECUNDARIAS

¿Qué hai que cortar nas redes secundarias de faixas de xestión de biomasa?

 • É obrigatorio xestionar a biomasa e está prohibido ter as especies sinaladas na Disposición Adicional Terceira nunha franxa de 50 metros:


 • Perimetral ao solo urbano, de núcleo rural e urbanizable.

 • Dende os paramentos exteriores ou límites das instalacións anexas de edificacións, vivendas illadas e urbanizacións.

 • Dende o peche perimetral dos campings.

 • Dende o límite das instalación de depósitos de lixo, gasolineiras e instalacións industriais, que estén situadas a menos de 400 metros do monte.

 • Arredor das edificación silladas en solo rústico situadas a máis de 400 metros do monte.


 • ¿Qué é o que hai que manter limpo nas redes terciarias de faixas de xestión de biomasa?


 • 50 metros arredor de áreas recreativas e outras instalación de uso público.

 • 50 metros arredor de zonas forestais de alto valor, declaradas de este modo pola Consellería competente.

 • 2 metros dende a arista exterior de pistas e camiños veciñais.


 • ¿Tenéis alguna pregunta? Escribidnos a nuestro correo, lo tenéis en CONTACTO.